Om inkasso

Inkassobransjen er i dag en gjennomregulert bransje. Inkassoloven og forskriftene til loven legger premissene både for saksbehandling og kostnader tilknyttet saksbehandlingen. Til tross for dette er det stor forskjell på resultatene du oppnår hos de enkelte inkassoselskapene.

Inkasso er innfordring/innkreving av forfalte/ubetalte beløp og består av 2 hoveddeler:

Utenrettslig inkasso

Om inkassoUtenrettslig inkasso består av innfordring som foretas uten at rettsapparatet kobles inn. De aller fleste saker løses uten at rettsapparatet kobles inn. I den utenrettslige fasen tar inkassoselskapet kontakt med skyldner pr. brev og telefon. Med vår erfaring og bakgrunn klarer vi ofte å løse saker via en direkte dialog med skyldner.

Rettslig inkasso

Fra januar 2006 er det foretatt en del endringer i måten rettsapparatet håndterer saker fra inkassobransjen. Politi/Lensmenn og namsmenn over hele landet har fått endret navnet til "Namsfogd" For å effektivisere behandlingen av begjæringer fra bl.a. inkassobransjen, har man lagt opp til at alle saker først behandles av namsfogden. Hvis der ikke er innsigelser fra skyldner vil saken ferdigbehandles hos namsfogden i løpet av relativt kort tid. Man slipper altså Forliksrådet og ventetiden der på ofte mange måneder.

 

Hvis der er innsigelser, vil saken eventuelt bli overført til Forliksrådet - behandlet der - og returnert til namsfogden med en dom. Deretter vil namsfogden utføre sin del - nemlig å ta pant i lønn, eiendeler, eiendom eller lignende. Det er relativt kostbart å få behandlet en sak i dette apparatet - bare gebyrene til Staten vil utgjøre ca. kr. 5.000,- ved en full behandling hos namsfogden. Ut fra kostnaden er det klart at en må vurdere nøye hvilke saker det svarer seg å sende til behandling.

Dette er hovedveien innenfor inkasso. Midt opp i dette sitter Kravia Vest AS og holder rede på hvor saken er, og hva som skjer. Vi skal

orientere oppdragsgiver og dytte på debitor slik at han/hun betaler.

I andre sammenhenger, der det er solgt varer med salgspant - varer som ikke er betalt ved forfall - kan varene hentes tilbake til selger ved hjelp av Namsfogden. Eventuelt kan varene hentes uten namsfogdens hjelp - men det forutsettes frivillighet fra skyldner.

 

Hvor lang tid tar det

Prosessen hos Kravia Vest AS (utenrettslig inkasso) tar fra noen dager og opp til 3 måneder.

Behandling hos namsfogd (evt. forliksråd) har vi foreløpig liten erfaring med da dette kom som endring fra 1.1.2006. Vi vil anta at behandlingstiden vil bli kraftig redusert. Vi vil tro at behandlingstiden vil være fra noen uker til et par måneder når systemet fungerer.